top of page

Mevcut Durum Tespitleri | Kentsel Analizler

Kentsel analizlerin yapılabilmesi için gerekli olan mevcut durum tespitlerinin yapılması. Farklı alanlarda uzmanlık gerektiren bu faaliyetlerin teknik açıdan ve projenin adil olması bakımından çok önemlidir. Bu süreçte değerleme hizmetleri, halihazır harita, yapıların hukuki durumları, mülkiyet tespitleri, sosyo-ekonomik durumun irdelenmesi gibi projeye altlık oluşturan tespit ve analiz adımları bulunmaktadır. 

 

kentsel dönüşüm hukuki mülkiyet raporları
Mülkiyet Tespitleri

 

- Kamu ve özel mülkiyet alanları tespit edilip, mülkiyet analiz haritası hazırlanması

- Alandaki yapıların kadastral kayıtlarının tespitinin yapılması

- Taşınmazlara ve riskli alana ait gerekli tescil işlemlerinin belirlenmesi

- 6306 sayılı Kanun kapsamında mülkiyet ve haklara ilişkin tespitlerin yapılarak ‘’Mülkiyet Kimlik Kartları’’ gayrimenkul hukukçuları tarafından hazırlanması

halihazir harita kentsel dönüşüm
Halihazır ve Durum Tespitleri

 

- Varsa hâlihazır harita temin edilmesi, gerekiyorsa yeni halihazır alınması

- Alanın mevcut imar planının temin edilmesi

- Alanda bulunan tüm yapı ve eklentilerinin değerleme tekniklerine uygun olarak her bir bağımsız bölümüne ait tespit ve ölçümünün yapılması

- Yapıların yaş, cins, kat adedi ve aşınma oranının tespit edilmesi

- Alandaki kıymete değer ağaçların cinsi, yaşı ve adedinin belirlenmasi

- Alana ilişkin daha önce ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılmış olan veya planlanan tüm projele bilgi ve belgelerinin elde edilmesi

- Alanın arazi kullanımının çıkarılması ve kat analizlerinin yapılması

kentsel dönüşüm alanı kadastro
Karşılaştırmalar

 

- Alanda bulunan her bir bağımsız bölüm ve eklentilerinin mülkiyet ve hak sahibi eşleştirilmelerinin yapılması

- Alanın mevcut imar planı ile kaçak ve sağlıksız yapılaşmaya ilişkin verilerin tespit edilmesi

- Alanın kadastral kayıtları ile tespit edilen halihazır haritalarının karşılaştırılması

kentsel dönüşüm alanı değerleme hizmetleri
SPK Lisanslı Değerleme

 

- Alan üzerindeki taşınmaz ve eklerine ait;

   . tesbit, ölçüm, alan hesabı, kroki çizimleri,

   . aplikasyonlar,bedel hesabı,kiymet takdiri,

   . öznitelik ve tapu bilgileri, resim ve video kayıtlarını içeren veri tabanının oluşturulması

- Taşınmaz ve eklerine ait ‘’Mülkiyet Kimlik Kartları’’na ait ‘Kıymet Takdir Raporu’ nun oluşturulması

- Alandaki tespit edilen kıymete değer ağaçların bedel hesaplarının yapılması.

halkla ilişkiler sosyo ekonomik tespitler
Sosyo-Ekonomik Tespitler
 

- Projeye özgü demografik, çevresel, ekonomik ve sosyolojik yapının incelenmesi

- Bölge halkına yönelik anket çalışmalarının yapılması

- Mevcut durum, eğilim ve beklentilerin belirlenerek sorunlar/olanaklar (GZFT  analizleri) kapsamında proje alanı ve çevresinin “Güçlü ve Zayıf” yönleri ile “Fırsat ve Tehdit”lere ilişkin analizlerin yapılması

kentsel dönüsüm yapı tespitleri
Kentsel Yapı Tespitleri

 

- Alana ait ulaşım ilişkilerinin belirlenmesi

- Alanın mevcut altyapı durumunun tespit edilmesi

- Alana ait planlamaya esas topoğrafik verilerinin hazırlanması

- Alana ait Jeolojik, Jeoteknik etütler ile ilgili daha önceden hazırlanmış mevcut her türlü verinin temin edilmesi

- Planlama alanının plana esas Jeolojik-Jeoteknik etüt raporunun hazırlanması

Afet risklerinin ve yerel zemin sorunlarının tespit edilmesi

- Alana ilişkin üst plan yaklaşımlarının temin edilmesi

sosyo ekonomik analiz riskli alan
Analiz ve Sentezler

 

Tüm bu verilerin işlenmiş olduğu analiz ve sentez paftalarının ve raporlarının hazırlanması

bottom of page