top of page

Kentsel Dönüşüm Modelleri

 

Tasarım ilkeleri, imar durumu, üst plan yaklaşımları, afet riski, sosyo-ekonomik durum vb. analizler yapıldıktan sonra hem yatırımcı, hem yerel yönetim, hem kamu, hem de hak sahiplerinin faydaları göz önüne alınarak adil bir model oluşturulur. 

kentsel dönüşüm paylaşım modeli
Tasarım İlkeleri

 

- Afet risklerine yönelik stratejilerin oluşturulması

- Alana ait üst plan yaklaşımları ve hedeflerinin belirlenmesi

- Kent bütününe entegrerasyon, ulaşım, sosyal ve teknik altyapıya ait çözümün üretilmesi

- Alanın geleceğe ait vizyonunu belirleyecek politika, strateji, hedefleri ve proje amaçlarının belirlenmesi

- Analiz ve sentez paftaları ışığında arazi kullanımlarının belirlenmesi (Ticaret, turizm, konut vb.) .

kentsel dönüşüm hak sahipleri dağıtım
Hak Sahipleri

 

- Hak sahipleri beklentileri ile proje amaçları karşılaştırılıp uzlaşma ilkelerinin belirenmesi

- Uzlaşma ilkelerine göre dönüşüm katsayılarının hesaplanması

- Yerel yönetimin öngöreceği sayıda alternatif uzlaşma modelinin oluşturulması

kentsel dönüşüm finans modeli
Yatırımcı

 

- En etkin ve verimli kullanım değer analizinin oluşturulması

- Projeye ait fizibilite ve maliyet raporunun oluşturulması.

bottom of page